Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

 

Click here to return to homepage

 

 

 

 

 

Giới thiệu chung

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG AN GIANG

 

Địa chỉ: Số 269A, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (0296)3857431  -  Fax: (0296)3857607

E-mail: cctcdlcl@angiang.gov.vn

 

 

QUY ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SKHCN

ngày 04/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang)

___________

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục TĐC) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục TĐC chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thanh tra Sở.

3. Chi cục TĐC có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh;

2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh;

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh;

4. Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

5. Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;

8. Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh;

9. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

10. Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;

11. Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;

12. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa;

13. Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

15. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

16. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh theo quy định của pháp luật:

          a) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

          b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

17. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh;

18. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật;

19. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật:

          a) Xây dựng kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

          b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

          c) Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chánh Thanh tra Sở giao;

          d) Thanh tra những vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

          e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

         f) Tham gia phối hợp thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở khi có yêu cầu;

         g) Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi về Thanh tra Sở, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật;

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo:

          a) Chi cục TĐC có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng.

          b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục TĐC;

          c) Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Đo lường;

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng;

- Văn phòng TBT-AGi (Thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại).

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục TĐC, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy của pháp luật.

Điều 4. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Chi cục TĐC do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Điều 5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo

1. Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương do Chi cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ  MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Chi cục TĐC làm việc theo chế độ thủ trưởng, cấp dưới chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2. Chế độ làm việc của lãnh đạo Chi cục TĐC:

          a) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Chi cục TĐC; Thực hiện việc phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong lãnh đạo Chi cục.

          b) Phó Chi cục trưởng là người giúp việc cho Chi cục trưởng, trực tiếp giải quyết công việc thuộc một số lĩnh vực công tác được Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và kết quả thực hiện công việc đó.

Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chi cục TĐC và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của Chi cục trưởng khi Chi cục trưởng đi vắng.

          c) Mỗi thành viên lãnh đạo Chi cục TĐC có trách nhiệm báo cáo, thông tin về tình hình thực hiện công tác và xử lý công việc do mình phụ trách cho các thành viên biết trong các kỳ họp lãnh đạo Chi cục.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan cấp trên của Chi cục TĐC. Chi cục phải báo cáo định kỳ và thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

2. Với Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Quan hệ giữa Chi cục TĐC với Sở, ban ngành tỉnh là mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

3. Với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

Quan hệ giữa Chi cục TĐC với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố là quan hệ phối hợp thực hiện và kiểm tra trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương.

4. Với tổ chức, cá nhân:

Chi cục TĐC thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế trên cơ sở quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Căn cứ vào quy định này và các văn bản pháp luật có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục TĐC có trách nhiệm triển khai thực hiện và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc; Xây dựng quy chế làm việc nội bộ, mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc của Chi cục TĐC; Bố trí công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn theo chỉ tiêu biên chế được giao để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được phân công./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Tầng Phú An

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 2
  • Trong ngày : 681
  • Lượt truy cập : 1759147