Hình ảnh hoạt động

Lịch tiếp công dân

 

 

Liên kết website

 

 

 

 

 

Văn bản địa phương

STT Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
1 05/KH-SKHCN KẾ HOẠCH Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ An Giang 19/01/2021
2 346/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 25/02/2021
3 55/ 2017/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 29/08/2017
4 Số: 575 /TB-SKHCN Thông báo Về việc Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận An Giang
Sở KH&CN An Giang 05/07/2016
5 140 /QĐ-SKHCN Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận An Giang
Sở KH&CN An Giang 30/06/2016
6 567/QĐ-UBND Quyết định 567/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 10/03/2016
7 165/QĐ-SKHCN Quyết định số 165/QĐ-SKHCN Quy định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang
Sở Khoa học và Công nghệ An Giang 23/06/2015
8 16/2015/QĐ-UBND Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Ủy Ban nhân dân tỉnh An Giang 01/06/2015

 

 

 

 

Số lượt truy cập

  • Online : 17
  • Trong ngày : 1974
  • Lượt truy cập : 0040370